1. Inicio
  2. Normativa de aplicación

Normativa de aplicación

Lei 12/2006, do 1 de decembro (DOG Núm. 242 Martes, 19 de decembro de 2006 Páx. 18.370), de fundacións de interese galego.

Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro (DOG Núm. 22 Luns, 02 de febreiro de 2009 Páx. 2.107), polo que se aproba a lexislación de fundacións de interese galego.

Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro (DOG Núm. 22 Luns, 02 de febreiro de 2009 Páx. 2.107), polo que se aproba o rexistro de fundacións de interese galego.

Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2010 Páx. 21.510), de organización e funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Lei 19/2013, do 9 de decembro (BOE Núm. 295 Martes 10 de decembro de 2013 Sec. I. Páx. 97922), de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro (DOG Núm. 30 Luns, 15 de febreiro de 2016 Páx. 5240), de transparencia e bo goberno.

Lei 9/2017, do 8 de novembro (BOE Núm. 272 Xoves, 9 de setembro de 2017 Páx. 1 Sec. I), pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

DECRETO 129/2016, do 15 de setembro (DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2016 Páx. 44854), polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia.

Lei 49/2002, do 23 de decembro (BOE núm. 307 Martes 24 decembro 2002 45229), de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo.

Loading...