1. Inicio
  2. Lexislación

Lexislación

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

Real Decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o Emprego no eido laboral.

Orden TMS/283/2019, pola que se regula o Catálogo de Especialidades Formativas no marco do sistema de formación profesional para o emprego no eido laboral.

Orden TMS/368/2019, pola que se desenvolve o Real Decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o Emprego no eido laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e a súa financiación, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas á súa financiación.

ORDE do 9 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR302A).

ORDE do 28 de xullo de 2021 pola que se modifica parcialmente a Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR302A).

ORDE do 5 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se rexerán as accións formativas do Plan de formación no Xacobeo na Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2022 e se procede á súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR303B).

Orden TES/26/2022, de 20 de enero, pola que se modifica a Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o Emprego no eido laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e a súa financiación, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas á súa financiación.

Lei Orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional.

ORDE do 3 de xaneiro de 2023 pola que se establecen, para o período 2023/2025, as bases reguladoras polas que se rexirán as accións formativas do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2023-2024 (código de procedemento TR302A).

Real Decreto 659/2023, de 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de Formación Profesional.

Preme para consultar toda a normativa actual da área de emprego da Xunta.

Loading...