1. Inicio
  2. Cualificacións

Normativa Cualificacións

Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, (BOE Núm. 78 de 1 de Abril de 2022 Pág. 43546) de ordenación e integración de la Formación Profesional.

Real Decreto 1224/2021, de 17 de julio (BOE Núm. 205 Martes 25 de agosto de 2009 Sec. I. Pág. 72704), de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. (So dispoñible en castelan)

Real Decreto 143/2021, do 9 de marzo de 2021 (BOE Núm. 59 Miércoles 10 de marzo de 2021 Sec. I. Páx. 27628),por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. (So dispoñible en castelan)

Orde ESS/722/2016, do 9 de maio (BOE Núm. 117 Sábado 14 de maio de 2016 Sec. I. Páx. 31917), pola que se amplía a oferta de certificados de profesionalidade susceptibles de impartirse na modalidade de teleformación e establécense as especificacións para a súa impartición.

Orde ESS/723/2016, do 9 de maio (BOE Núm. 117 Sábado 14 de maio de 2016 Sec. I. Páx. 31963), pola que se desenvolve o modelo específico de declaración responsable para a súa presentación por entidades de formación para a impartición de formación distinta das especialidades previstas no Catálogo de especialidades formativas.

LEI 30/2015 , de 9 de setembro (BOE núm. 217 Xoves 10 de setembro de 2015 Sec. I. Páx. 1), no que o sistema de formación profesional para o seu uso no lugar de traballo é regulamentado.

ORDE do 26 de febreiro de 2015 (DOG Núm. 57 Mércores, 25 de marzo de 2015 Páx. 11803),pola que se regula o certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude.

Real Decreto-lei 4/2015, do 22 de marzo(Núm. 70 Luns 23 de marzo de 2015 Sec. I. Páx. 25019), para a reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2014 (DOG Núm. 47 Luns, 10 de marzo de 2014) pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

ORDE do 10 de febreiro de 2014 (DOG Núm. 34 Mércores, 19 de febreiro de 2014) pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

ORDE do 30 de xaneiro de 2014 (DOG Núm. 26 Venres, 7 de febreiro de 2014) pola que regula o procedemento de autorización para a impartición de accións formativas non financiadas por fondos públicos, conducentes á obtención de certificados de profesionalidade.

ORDE do 7 de xaneiro de 2014 (DOG núm. 9, do 15 de xaneiro de 2014) pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e se regulan as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro (BOE núm. 249, do 17 de outubro de 2013) pola que se desenvolve o Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, polo que se regula os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que establécense certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

Real Decreto 189/2013, do 15 de marzo (BOE núm. 69, de 21 do marzo de 2013) polo que se modifica o Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regula os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que establécense certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

Orde do 12 de xullo de 2011 (DOG núm. 149 Xoves, 4 de agosto de 2011) pola que establécense os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional, aprobados ao abeiro do Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, e se regula as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.

Real Decreto 1675/2010, do 10 de decembro (BOE núm. 318, venres 31 decembro de 2010)polo que se modifica o Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro (BOE núm. 27, do 31 de xaneiro de 2008) polo que se regulan os certificados de profesionalidade.

Convocatorias

RESOLUCIÓN do 01 de xuño de 2021 , (DOG Núm. 114 Xover, 17 de xuño de 2021 Páx. 30276) da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se modifica a Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021 , (DOG Núm. 44 Venres, 5 de marzo de 2021 Páx. 13318) da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

ORDE do 23 de decembro de 2020 , (DOG Núm. 8 Xoves, 14 de xaneiro de 2021 Páx. 1885) da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).

RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2019, (DOG Núm. 44 Luns, 4 de marzo de 2019 Páx. 12152) da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

RESOLUCIÓN do 16 de febrero de 2018 (DOG Núm. 40 Luns, 26 de febreiro de 2018 Páx. 11659), da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación.

ORDE do 18 de decembro de 2017 (DOG Núm. 244 Mércores, 27 de decembro de 2017 Páx. 58362),  pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

 CONVOCATORIA: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR305A

ORDE do 30 de decembro de 2016 (DOG Núm. 13 Xoves, 19 de xaneiro de 2017 Páx. 2819), pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

ORDE do 28 de decembro de 2016 (DOG Núm. 8 Xoves, 12 de xaneiro de 2017 Páx. 1593), pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

ORDE do 29 de decembro de 2015 (DOG Núm. 5 Luns, 11 de xaneiro de 2016 Páx. 929), pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Resolución do 19 de marzo de 2015(Núm. 78 Mércores 1 de abril de 2015 Sec. III. Páx. 27979), da Dirección Xeral de Ordenación Académica, do Departamento de Educación, Universidade, Cultura e Deporte, pola que se publica o procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

Resolución do 19 de marzo de 2015(Núm. 78 Mércores 1 de abril de 2015 Sec. III. Páx. 27977), da Dirección Xeral de Ordenación Académica, do Departamento de Educación, Universidade, Cultura e Deporte, pola que se publica o procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2015 (DOG Núm. 59 Venres, 27 de marzo de 2015 Páx. 12104),pola que se convocan unhas xornadas formativas vinculadas á cualificación profesional SEA129_2-Extinción de incendios e salvamento.

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2015 (DOG Núm. 47 Martes, 10 de marzo de 2015 Páx. 9711),pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Resolución do 27 de febreiro de 2015 (Núm. 57 Sábado 7 de marzo de 2015 Sec. III. Páx. 20787), do Servizo Canario de Emprego, pola que se publica a convocatoria do procedemento de avaliación e acreditación de determinadas competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

Orde de 24 de febreiro de 2015(Núm. 55 Xoves 5 de marzo de 2015 Sec. III. Páx. 20464), das Consellarías de Emprego, Muller e Políticas Sociais e de Educación e Cultura, pola que se publica a convocatoria do procedemento de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais, adquiridas a través da experiencia laboral ou
de vías non formais de formación

Resolución do 18 de febreiro de 2015(Núm. 55 Xoves 5 de marzo de 2015 Sec. III. Páx. 20461), da Dirección Xeral de Ordenación Académica, do Departamento de Educación, Universidade, Cultura e Deporte, pola que se publica a convocatoria do procedemento de avaliación e acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

Resolución do 9 de xaneiro de 2015(BOE Núm. 19 Xoves 22 de xaneiro de 2015 Sec. III. Pág. 4845), da Secretaría Xeral Técnica, da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se
publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de
Galicia

ORDE do 16 de decembro de 2014.(DOG Núm. 1 Venres, 2 de xaneiro de 2015 Páx. 69), pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2014 (DOG Núm. 233 Xoves, 4 de decembro de 2014),da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

ORDE do 20 de agosto de 2014 ( DOG Núm. 162, do 27 de agosto de 2014) pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

ORDE do 27 de xuño de 2014 ( DOG Núm. 129, do 9 de xullo de 2014) pola que se regula para a Comunidade Autónoma de Galicia o procedemento de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as na modalidade de fútbol, realizadas entre o 15 de xullo de 1999 e o 9 de novembro de 2007.

ORDE do 29 de abril de 2014 ( DOG Núm. 85, do 6 de maio de 2014) pola que se habilita e autoriza a Rede de centros para a modernización tecnolóxica de Galicia (Rede CeMIT) para a formación e avaliación dos contidos formativos que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia, cara á obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2014 (DOG núm. 51, do 14 de marzo de 2014) da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2014 (DOG núm. 48, do 11 de marzo de 2014) da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 14 de xaneiro de 2014.

Resolución do 6 de novembro de 2013 (DOG núm. 216, do 12 de novembro de 2013) da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Resolución do 5 de xullo de 2013 (DOG núm. 133, do 15 de xullo de 2013) da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia da familia profesional de fabricación mecánica do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, no marco do proxecto para a industria auxiliar da construción naval en Galicia FEAG-Empreganav.

Resolución do 10 de abril de 2013 (DOG núm. 76, do 19 de abril de 2013) da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación dentro da formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.

Loading...