Como elaborar unha carta de presentación

CARTA DE PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA
CARTA DE PRESENTACIÓN DE RESPOSTA

INTRODUCIÓN

A carta de presentación é unha poderosa axuda que acompaña ao currículo á hora de atopar traballo.
Realmente é o primeiro contacto da persoa candidata coa empresa, mostra a imaxe persoal e profesional da persoa e debe servir para chamar a atención sobre aspectos que se desenvolven no c.v. de cada un.
O obxectivo desta carta é xerar interese na candidatura e pretende conseguir que desexen coñecer a persoa candidata e concederlle unha entrevista de traballo.
Aínda que a empresa non a solicite, é necesario recordar que sempre se debe enviar o c.v. acompañado da súa respectiva carta, xa que ten moitas utilidades, a saber:

 • Complementar o c.v.
 • Indicarlle á empresa que tipo de posto de traballo estase buscando.
 • Motivar á empresa a ler o c.v. con atención.
 • Mostrar brevemente os coñecementos da persoa e a súa achega ao sector, a oferta de emprego ou a entidade.
 • Adaptar os coñecementos, formación e capacidades á oferta de traballo, sen ter que reescribir o c.v. para cada oferta na que se pretenda formar parte do proceso de selección.

OS MODELOS DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Tal e como se expuxo no apartado anterior, a carta de presentación non só cumpre a función de acompañar ao c.v., ademais permite complementar devandito documento, indicarlle á empresa que tipo de posto de traballo interesa, motivar ao responsable de recursos humanos a ler o c.v. con atención, demostrar e adaptar os coñecementos, formación e capacidades á oferta de emprego.
Os responsables de recursos humanos das empresas, ou as empresas de selección de persoal, reciben moitos c.v. a diario, sobre todo cando publican unha oferta de traballo, polo que o tempo que lle poden dedicar a ler en primeira instancia os c.v. é escaso. Aquí é onde un bo modelo de carta de presentación pode chamar a atención sobre a achega de logros e aptitudes que encaixen co perfil requirido.

Modelos por tipo de método de procura de emprego::
Existen dous modelos de tipos de cartas de presentación, os cales responden ao tipo de método de procura de emprego que se realice. O modelo adaptado axudara a comunicarlle á persoa encargada da selección o coñecemento que se ten da empresa, o desexo de traballar para eles e a cualificación presentada para o posto de traballo.

 • Resposta a unha oferta de emprego:
  Enviase en resposta a unha oferta de emprego publicada xa sexa en prensa ou internet.
  A principal vantaxe deste modelo de carta de presentación, é que o á persoa que fai a necesita unha persoa e polo tanto está esperando recibir o c.v., e permite coñecer cales son os requisitos esixibles e os factores que se terán en conta na avaliación das candidaturas para axustarse ao perfil solicitado e así potenciar as calidades profesionais das persoas candidatas.
 • Candidatura espontánea
  A carta de presentación de candidatura espontánea permite tomar unha actitude activa e contactar coas empresas nas que se desexa traballar, as cales, aínda que non estean realizando un proceso de selección, poderían chegar a estar interesados no perfil da persoa candidata cando teñan algunha vacante na que fagan a preselección segundo a súa base de datos.
  Para este modelo de carta de presentación deberase facer unha investigación dos perfís solicitados con anterioridade e a estrutura de dita empresa ou entidade, así presentar as calidades adaptadas as necesidades empresariais. Tamén require que se faga un contacto coa empresa xa sexa antes, para solicitar os datos a quen dirixir o c.v., ou despois para confirmar que o CV foi recibido.
  Dentro do listado de empresas que se debe ter feito, débense considerar ás empresas de Recursos Humanos, xa que eles seleccionan persoal para distintas entidades, e nalgunhas ocasións poden cubrir algunha oferta de traballo cos candidatos que teñen na súa base de datos, polo que é importante que este tipo de empresas teñan os datos persoais e profesionais das persoas en busca de emprego.

ESTRUTURA DA CARTA DE PRESENTACIÓN

Revisando o visto ata agora, as cartas de presentación deben cumprir as seguintes funcións:

 • Explicar por que se envía o c.v.
 • Indicar como se decata a persoa da oferta do posto de traballo vacante ou da empresa.
 • Convencer ao lector de que lea o c.v.
 • Chamar a atención sobre aspectos que sexan relevantes para o posto, cómo a formación, traballos relacionados, prácticas, idiomas, aptitudes, actitudes, etc.
 • Reflectir a personalidade, a motivación, a actitude, e o entusiasmo cara ao posto.
 • Complementar algunha información adicional que se solicite no anuncio e que se cadra non figura no c.v., como dispoñibilidade horaria ou de desprazamentos.

En termos xerais, debe empregarse unha linguaxe clara, e o texto debe ser breve, sen exceder de 5 parágrafos. Recórdase, que nestes parágrafos tense que conseguir: interesar ao lector, ofertar unha candidatura axustada as necesidades da empresa para seguir adiante no proceso de selección, cuxo fin último é conseguir unha entrevista persoal.

A carta de presentación debe ser escrita tendo en conta que vai dirixida sempre a unha empresa diferente que busca un perfil en concreto, por esa razón nunca debemos facer unha carta de presentación estándar para todas as ofertas de traballo. Para que cumpra cos obxectivos debe elaborarse de forma exclusiva para cada oferta e empresa, pero se pode ter elaborado un modelo con a estrutura seguinte.

Estrutura básica:

 • Saúdo:
  • Encabezase a carta de presentación co nome da localidade e a data.
  • Nº de referencia (se se responde a unha oferta publicada) e enderezo da entidade destinataria.
  • No caso de coñecer o destinatario da carta, dirixila a: Estimado/a señor/a “apelido”, se contesta a un anuncio, dirixila a: Estimados/as señores/as”.
 • Primeiro parágrafo:
  Neste parágrafo débese motivar ao lector a seguir lendo. Para que sexa efectivo deberá:

   

  • Explicar o motivo da carta.
  • Ofrecer a información precisa, para que o lector poida en principio saber o que se aporta para cubrir ás necesidades da empresa.
  • Interesar ao lector.

  O principal, nunha resposta a oferta de emprego coñecida, é expoñer o punto forte do perfil profesional (ex: experiencia) en relación aos requisitos do posto de traballo.

 • Segundo parágrafo (optativo):
  No caso de coñecer a empresa contratante ou tratarse dunha carta que non responda a unha vacante anunciada, debese explicar o motivo polo cal se quere traballar para esa compañía e por que se considera estar cualificado para ese posto.
 • Terceiro parágrafo:
  Débese ampliar os puntos clave do perfil que arroupan ao punto forte indicado no primeiro parágrafo. Con elo se trata de incitar á lectura mais detallada do c.v. axunto. Hai que relacionar aqueles logros e éxitos que se considere que poden ser importantes para o posto solicitado.
 • Cuarto parágrafo:
  Neste punto, tense que mostrar o interese por concertar unha entrevista persoal para poder ampliar calquera información necesaria.
 • Despedida:
  Debe ser breve, exemplo: “un cordial saúdo”, e abaixo deben figurar os datos do emisor da carta: nome, enderezo postal, teléfono de contacto, e enderezo electrónico e a sinatura.

CRAVES DUNHA CARTA DE PRESENTACIÓN

Para escribir unha carta de presentación que teña éxito débense ter en conta os seguintes aspectos:

 • Investigar a empresa destinataria e o seu sector de actividade.
  Si se coñece o nome da empresa (en caso de anuncio da propia empresa ou en candidatura espontánea), cada carta de presentación debe conter algunha referencia da empresa, do sector ou do da persoa encargada da selección de persoal. Se non se ten información ao respecto, hai que investigar e aprender sobre: as tendencias do sector, principais negocios realizados, termos utilizados, e todo aquilo que poda servir para escribir unha carta con coñecementos dese sector.
  A investigación que se faga, axudará a conseguir unha entrevista de traballo; canto máis se coñeza a empresa receptora máis efectiva será a carta de presentación.
 • Satisfacer as necesidades da empresa:
  Con toda a información recompilada da empresa, a persoa candidata debe cuestionarse cómo pode facilitar a esa empresa o cumprimento das súas expectativas do desempeño do posto de traballo ofertado.
  Para iso, débese ter feita, con antelación, unha reflexión sobre os seus puntos fortes e os débiles, así cando se coñezan os requisitos solicitados se poderá facer unha lista coas principais razóns de por que é a persoa adecuada para ese posto e posteriormente redactar unha frase que condense todo.
  Esa reflexión persoal vai ser moi útil tamén no momento da entrevista de traballo.
 • Cando se quere cambiar de emprego
  Débense expoñer as razóns que moven a intentar o cambio de emprego e por iso solicitar confidencialidade.
 • Pretensións económicas:
  Cando na oferta de emprego se pida informar sobre as pretensións económicas debe facerse algunha declaración ao respecto na carta de presentación, non pode deixarse sen resposta, pode ser un requisito imprescindible.
  Este apartado é delicado, xa que poderíase descartar a candidatura se as pretensións superan o límite prefixado, pero se a pretensión é moi baixa a imaxe profesional queda en dúbida. Polo que, mostrar flexibilidade parece o mais prudente, procurando intentar demorar a decisión en función da responsabilidade, dedicación ou outros aspectos do posto vacante que nese momento non se coñecen. Se o requisito figura como imprescindible na oferta de traballo pódese obter información no convenio de aplicación (sectorial ou de empresa).
 • Consellos de redacción:
  • A carta de presentación debe ser clara, concisa e breve.
  • Dirixir a carta a estimado/a señor/a “apelido” e si se contesta a un anuncio, dirixila ao termo,”Estimados señores”.
  • Na carta, falar sempre de “vostede”.
  • Nunca escribir solicitando o “posto que sexa”.
  • Enviar sempre orixinais das cartas de presentación.
  • Procurar que a estética sexa “profesional”, non usar formatos creativos, a menos que o traballo que se buscan sexa 100% creativo, nese caso sería un punto ao seu favor.
  • Utilizar o mesmo papel que se utilizará no c.v. e presentala escrita no ordenador, a menos que se solicite manuscrita.
  • Repasar varias veces a carta de presentación antes de remitila e verificar que:
   • A dirección da empresa corresponda coa mesma, as veces cométense ese tipo de erros, sobre todo cando se fai unha carta xenérica por sector, ou porque se reescribe sobre outra carta.
   • O nome da persoa é o correcto, non ten erros ortográficos nin está mal escrito.
   • A data corresponde ao día do envío.

Advertencia: no caso de dar resposta a un anuncio, a carta debe empregar o mesmo idioma. Pero sempre, ante unha dúbida ortográfica debe verificarse no dicionario, o mais prexudicial para as nosas pretensións son as faltas de ortografía.

Recoméndase que sempre que se remita unha carta e o c.v. a unha empresa se arquive xunto cos requisitos do posto, xa que as veces os procesos son longos e nese período pódese dar resposta a diferentes ofertas, e si xa non se teñen os requisitos do posto, nin a copia da carta e o modelo de c.v. remitido, no caso de chegar a fase da entrevista, non se recordarán os textos que ten nas súas mans o entrevistador.