Contratos para a formación e o aprendizaxe

NORMATIVA

ORDE do 20 de abril de 2015 (DOG Núm. 78 Luns, 27 de abril de 2015 Páx. 15899),pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2015 das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral dos contratos para a formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.

Corrección de erros da orde 20 de abril de 2015
(http://traballo.xunta.es)

Orde ESS/41/2015, do 12 de xaneiro (BOE Núm. 21 Sábado 24 de xaneiro de 2015 Sec. I. Páx. 5212), pola que se modifica a Orde ESS/2518/2013, do 26 de decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual e a Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

ORDE ESS/2518/2013, de 26 de decembro (BOE Núm. 10, Sábado 11 de xaneiro de 2014), polo que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e o aprendizaje, no desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, de 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e o aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.

Real Decreto 1529/2012, de 8 de novembro (BOE núm. 270 de 9 de novembro de 2012), polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.

Real Decreto-lei 3/2012, de 10 de febreiro (BOE núm. 36 do 11 de febreiro de 2012), de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, (artigos 2 e 3 e disposicións transitorias sétima, oitava e novena).

ORDE do 6 de xuño de 2016 (DOG Núm. 114, Xoves, 16 de xuño de 2016 Páx. 24596) pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de xuño de 2016 (DOG Núm. 115, Venres, 17 de xuño de 2016 Páx. 24786) pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.